Spòrs an h-Òigridh

Youth events

Spòrs an h-Òigridh / Youth events

Bogha-frois – pàrant is pàiste  /  Parent and toddler group

Gach Dimàirt aig 1.30f agus gach Diardaoin aig 10m tro theirm na sgoile.

Each Tuesday at 1.30 pm and each Thursday at 10 am during the school term.

Club Òigridh  /   Gaelic Youth club

Gach Diluain agus Diardaoin aig 3.30f tro theirm na sgoile.

Each Monday and Thursday at 3.30 pm during the school term.