Clasaichean Gàidhlig

Gaelic classes

Buill a’ Bhùird / Board members

Catriona Nic Iain – Cathraiche / Cathie Johnston – Chair

Diorbhail Dennis –  Iar-chathraiche / Dorothy Dennis – Vice Chair

Donaidh Rothach / Donnie Munro

Robin MacMhuirich / Robin Currie

An t-Àrd-Ollamh Niall Simco / Professor Neil Simco 

An Dotair Gillian Rothach / Dr Gillian Munro

Karen Cheanadach  – Rùnaire / Karen Kennedy – Company Secretary

Luchd-obrach / staff

Manaidsear – Neil Woodrow  /  Manager – Neil Woodrow

Tidsear Gàidhlig – Sìne NicEalair  /  Gaelic Teacher Sheena Mackellar

Tidsear Gàidhlig, pàirt-ùine – Màiri Nic Eanraig  /  Gaelic Teacher, part time – Mary Henderson

Oifigear an Ionmhais – Catrìona Nic an t-sagairt   /  Finance Officer – Catherine Mactaggart  

Oifigear dualchais – Lynn Chaimbeul / Heritage Officer      Lynn Campbell

Rùnaire – Ella Edgar  /  Secretary – Ella Edgar