Fáilte gu Ionad Chaluim Chille Ìle

 

Welcome to Islay Gaelic College

Ro-ràdh

Tha Ionad Chaluim Chille Ìle na h-Ionad Gàidhig agus dualchas ann am Bogha Mòr, Ìle. San Ionad tha farsaingeachd shlighean ann trom faod sibh a dhol an sàs ann an cànan is cultar nan Gàidheal, agus clasaichean, cùrsaichean agus tachartasan gan cumail fad na bliadhna. ’S e goireas coimhearsnachd air leth math a th’ anns an Ionad cuideachd, le seòmraichean rim fastadh, seòmar airson co-labhairtean bhidio, leabharlann Gàidhlig, goireasan coinneimh is craolaidh, seòmar dualchais agus raon taisbeanaidh agus iad uile gu buannachd agus toil-inntinn nan uile.

Introduction

Ionad Chaluim Chille Ìle is a Gaelic and Heritage Centre in Bowmore on the island of Islay. The Centre is an open door for you to engage with Gaelic language and culture through a progressive year-round range of classes, courses and activities. Ionad Chaluim Chille Ìle has much to offer as a community venue, with a variety of rooms for hire, a videoconference suite, Gaelic library, meeting and broadcasting facilities, heritage room and exhibition space for the benefit and enjoyment of all.

Aithris-rùin / Mission statement

Is e ar n-amas a bhith mar Ionad Cànain, Cultair is Dualchais na Gàidhlig ann an Earra-Ghàidheal stèidhichte gu seasmhach ann an Ionad Chaluim Chille Ìle.

Our aim is to be Argyll’s Gaelic Language and Cultural Heritage Centre with our hub firmly based in the Centre on Islay.

Uairean fosglaidh oifis

Diluain – Dihaoine 9-5

Office opening hours

Monday – Friday 9-5
Seòmraichean air màl airson coinneamhan agus co-labhairtean
Rooms to let for Meetings and Conferences

Ionad Dualchais is Taisbeanaidh / Heritage and Exhibition Centre

Càirdean Ionaid Gàidhlig Ìle / Friends of the Islay Gaelic Centre

Why not become a friend and have access to our computer archives for an annual fee ?

Neach-aithne / Contact Details

Seòladh: Ionad Chaluim Chille Ìle, Gart na Tràgha, Bogha Mòr, Ìle

Address: Islay Gaelic Centre, Garnatra, Bowmore, Islay

Fòn / Phone: 01496 810 818

Post-d / Email: islaygaeliccentre@gmail.com